Jutge de Pau

Conforme als articles 99 i següents de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, en cada municipi on no existisca Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de pau.
Els Jutjats de pau coneixeran, en l'ordre civil, de la substanciació en primera instància, fallada i execució dels processos que la Llei determine. Compliran també funcions de Registre Civil i les altres que la Llei els atribuïsca.
En l'ordre penal, coneixeran en primera instància dels processos per faltes que els atribuïsca la Llei. Podran intervindre, igualment, en actuacions penals de prevenció, o per delegació, i en aquelles altres que assenyalen les Lleis.
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per a un període de quatre anys per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recaurà en les persones triades pel ple del respectiu Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no hi haguera sol·licitant, el ple triarà lliurement.
Podran ser nomenats jutges de pau, tant titular com substitut, els qui, encara no sent llicenciats en dret, reunisquen els requisits establits en aquesta Llei per a l'ingrés en la carrera judicial, i no estiguen incursos en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'acompliment de les funcions judicials, a excepció de l'exercici d'activitats professionals o mercantils.
Jutge de Pau Actual: Ana Molinos Querol

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Villores, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza de la Villa, 1, Ajuntament de Villores, CP: 12311, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).