#009F95
1
0
178

Oficines Municipals

Oficines municipals

ALCALDIA.

Sr. D. Ivan Bono Querol.

E-mail: alcaldia@villores.es

DIRECTORI DE PERSONAL

Les funcions de Secretària i Intervenció són a càrrec de la Excelentíssima Diputació Provincial de Castelló a través del Servei Provincial d'Assessorament a Municipis (SEPAM). Per tant, amb caràcter general aquests Ajuntaments consten com eximits sent titulars dels llocs de Secretaria i Intervenció:

SECRETARI

Joaquín Miguel Burgar Arquimbau

INTERVENTORA

Vanessa Gonzàlez Vidal

ARQUITECTA MUNICIPAL

Sara González Escudero

AEDL

Maria Pilar Zapater Ejarque

E-mail: aedl@villores.es

Horari d'oficina: Dijous de 10:00h a 13.30h

AUXILIAR ADMINISTRATIU

Manuel Clemente Martí

E-mail: info@villores.es

Horari d'oficina: Dimarts i divendres de 10:00h a 13.30h

Totes les dades publicades en el present directori de personal tenen com a únic propòsit facilitar la comunicació per a finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Villores.

Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajustin als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-escombraries (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Villores procedirà a posar en coneixement de l'Agència Estatal de Protecció de Dades o autoritat competent aquestes actuacions perquè iniciïn els procediments sancionadors que procedeixin.