#009F95
1
0
170

Corporació Municipal

Corporació municipal

Corporació municipal

RÈGIM D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

A pesar que les últimes dècades se seguia la normativa de Consell Obert, aquesta legislatura, per ordre Governativa, s'ha tornat al sistema general de Règim Local d'Alcalde i dos Regidors, determinada per la població, desapareixent així el sistema democràtic per excel·lència, això és, l'Assemblea Ciutadana, on tot ciutadà empadronat tenia veu i vot. En fi, en tot cas que publicat a la Llei 7/1985 de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

DIRECTORI

A) Govern Municipal.

- Alcalde-President: D. Ivan Bono Querol. alcaldia@villores.es
- Tinent-Alcalde: D. Pedro José Milian Balaguer (Alcalde en funcions)
- Regidor: Sra. Ana María Molinos Querol.

B) Organització administrativa.

Les funcions de Secretària i Intervenció són a càrrec de l' Excelentísima Diputació Provincial de Castelló a través del Servei Provincial d'Assessorament a Municipis (SEPAM). Per tant, amb caràcter general aquests Ajuntaments consten com eximits sent titulars dels llocs de Secretaria i Intervenció:

- Secretari-titular: D. Joaquín Miguel Burgar Arquimbau.
- Interventora-titular: D. Vanessa Gonzalez Vidal.

- Arquitecta Municipal: Sra. Sara Gonzalez Escudero
- Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local: Sra. Maria Pilar Zapater Ejarque. pilaraedl@gmail.com
- Auxiliar Administratiu: D. Manuel Elías Clemente Martí. info@villores.es